Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
251 Sağlık Çalışanlarında İş Stresi (Acil Servis Örneği) - Şerife Rahşan Koç Tezler
252 Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Doyumu ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi - Abide Aksungur Tezler
253 Hastanede Çalışan Hemşirelerin Bildirimlerine Dayalı İş Kazalarının İncelenmesi - Ceylanım Ceylan Tezler
254 Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Görev Yapan Temizlik Personelinin Kurumda Çalıştıkları Süre Boyunca İş Kazası Geçirme Durumları Ve Son Kaza-Yaralanmaya Ait Özelliklerin Belirlenmesi - Arzu Gemalmaz Tezler
255 Ankara'da Bir Eğitim Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde İş Kazası Sıklığı - Aysun Özarslan Tezler
256 Psikolojik Şiddetin (Mobbing) Sağlık Çalışanlarına Etkisi - Fikret Aksoy Tezler
257 Sağlık Personelinin Maruz Kaldığı İş Kazaları Ve Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi - Ayşe Uçak Tezler
258 İşyerlerinde Psikolojik Yıldırma Olgusu Ve Konuya İlişkin Bir Araştırma - Fikrettin Turan Tezler
259 Özel Bir Hastanede Çalışan Sağlık Personelinin Rol Çatışması, Rol Belirsizliği Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi - Sema Yörükoğlu Tezler
260 Sağlık İşletmelerinde Örgütsel Stresin İşgücü Performansıyla Etkileşiminin İncelenmesi - Gonca Ergun Tezler
261 Acil Servislerde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Ve İş Doyumlarının Yaşam Kalitesine Etkisi - İnci Kavlu Tezler
262 Sağlık İşletmelerinde Personelin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi`nde Örnek Bir Uygulama - Mehmet Soykenar Tezler
263 Hastanelerde Doktor, Hemşire Ve Ebelerin Motivasyonunu Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama - Seyhan Korkmaz Tezler
264 Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde Elektromanyetik Alan Haritası Çıkarılması Ve Elektromanyetik Alan Bulunan Yerlerde Çalışanların Sağlık Durumları - Mustafa Necmi İlhan Tezler
265 Doktor Ve Hemşirelerde Tükenmişlik İle Rol Çatışması Ve Rol Belirsizliği Arasındaki İlişki: Bir Üniversite Hastanesi Örneği - Tülin Tunç Tezler
266 Hastane Çalışanlarının Çalışma Ortamlarına İlişkin Algıları İle İş Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Meltem Saygılı Tezler
267 İş Sağlığı Örgütlenmesi Ve İşyeri Hekimliği - Zeynep Şişli Tezler
268 Yoğun Bakım Ünitelerinde Ergonomik Faktörlerin İncelemesi - Arzu İlçe Tezler
269 Özel Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği - Nevzat Devebakan Tezler
270 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi - Nuray Güneş Tezler
271 Trakya Üniversitesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde Çalışan Hemşirelerin Kaliteli Yaşam Algısının Belirlenmesi - Aysun Perim Tezler
272 Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması - Özlem Sinat Tezler
273 Mardin İli Merkezindeki Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hemşirelerin İş Doyumları Ve Depresif Duygu Durumlarının Bazı Sosyo Demogtafik Değişkenler Açısından İncelenmesi -Bedreddin Ertekin Tezler
274 Devlet Hastanelerinde Çalışan Sağlık Personelinin İş Doyum Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler - Nurten Derin Tezler
275 Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi - Emel Çavuş Tezler
276 Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi Aletlerle Yaralanma Riski Ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi - Dilek Kutlu Tezler
277 Sağlık Kurumlarında Çalışan Hemşirelere Yönelik Şiddetin Belirlenmesi - Nevin Altıntaş Tezler
278 Sağlık Çalışanlarında Obezite Sıklığı Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi - Sevda Efil Tezler
279 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'nde Çalışanların İş Doyum Düzeyleri - Serdal İnce Tezler
280 Elazığ İli Fırat Tıp Merkezi, Devlet Hastanesi, SSK Hastanesi Ve Merkez Sağlık Ocaklarında Görev Yapan Hemşirelerin İş Doyumlarının Değerlendirilmesi - Dilek Güneş Dağ Tezler
281 Başkent Üniversitesi Hastanesi Çalışanlarının Mesleksel Risk Faktörleri ve Davranışlarının Değerlendirilmesi - Fatih Turhan Tezler
282 Üç Farklı Hastanenin Yöneticilerinin Ve Klinikte Çalışan Sağlık Personelinin Tükenmişlik Durumları - Demirbaş Ali Rıza Tezler
283 Hukuksal Boyutuyla Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği - Hakan Giritlioğlu Makaleler
284 Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Sağlık Koşulları ve Sağlık Güvenliği Anket Çalışması Sonuçları Makaleler
285 Özelde Çalışan Hekimlerin Sağlık Koşulları ve Sağlık Güvenliği "Hekimin Hasta Olma Hakkı Var Mı?" - Doç. Dr. Arda Saygılı Makaleler
286 Türkiye'de Hemşirelerin Çalışma Koşulları - Türk Hemşireler Derneği Broşürler
287 Hekimlik Sorunları 2012 - TTB Broşürler
288 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
289 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi Sonuç Bildirgesi Makaleler
290 Sağlıkçının Sağlığı - Özel Sayı Broşürler
291 Sağlıkçının Sağlığı - Sayı 4 Broşürler
292 Sağlıkçının Sağlığı - Sayı 2 Broşürler
293 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı İçin İşyeri Örgütlenme Modeli Makaleler
294 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve İşgüvenliği Makaleler
295 Sağlık Çalışanlarının Sorunları Makaleler
296 Sağlık Emek Gücü Raporu 2008 Broşürler
297 Sağlık Çalışanları Sağlığı Bibliyografya Broşürler
298 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Bibliyografya KİTAPLAR
299 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 2. Ulusal Kongre KİTAPLAR
300 Broşürler Broşürler