Asistan Hekimlerin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kapsamında Mesleki Memnuniyetleri ve Yaşam Koşulları ile İlişkisi

  16.07.2012   3300 okunma   
Amaç: Çalışmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ihtisas yapan asistan hekimlerin uzmanlık tercihleriyle ilgili memnuniyetlerinin, yaşam ve eğitim koşullarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmada; demografik bilgiler ile Minnesota İş Doyum Ölçeği’nden oluşan 51 soruluk anket yüz yüze görüşme yöntemiyle
çalışmaya katılmayı kabul eden 252 asistan hekime uygulanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %92,1’i çalışmakta oldukları bölüme isteyerek başlamıştı. Uzmanlık eğitimi tercihinde sırasıyla uzmanlaşma isteği (%52,0),
mesleki ideali olması (%51,2), uzmanlık dalının geleceğinin parlak olması (%50,4) dikkate alınmıştı. Maddi getiri %25,8’inin tercihini etkilemekle
birlikte %72,2’si elde edilen geliri yetersiz buluyordu. İş doyumu puan ortalaması 3,39±0,59 bulundu. İsteyerek gelenlerde, nöbet sayısı az
olanlarda, bölümdeki eğitim hedefinin öncelikli olduğunu, hekimlik dışı işlerde kullanılmadığını düşünenlerde, çalışma ortamının fiziki şartlarını ve
maaşını yeterli bulanlarda, eğitimi genel olarak yeterli görenlerde, anlamlı olarak iş doyumu puanları yüksekti (p<0,05).

Sonuç: Asistan hekimlerin memnuniyetlerini etkileyen faktörleri belirlemek iş doyumunu arttırarak daha iyi bir çalışma ortamı oluşturulmasına olanak
sağlar. (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;25:20-5)


Makbule Neslişah TAN, Nilgün ÖZÇAKAR, Mehtap KARTAL
Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye


Makalenin tamamını okumak için TIKLAYIN