Nöbet Tutan Sağlıkçılar Sinirli ve Ruhsal Sıkıntı İçinde

  25.08.2019   1311 okunma   

Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Uyku Kalitesi ve Genel Ruhsal Durumlarına Etkisi

AMAÇ: Bu çalışma, bir devlet hastanesinde çalışan hemşirelerin uyku kalitesini ve ruhsal bozuklukla ilişkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. 

YÖNTEMLER: Çalışma, 2011 Ocak-Şubat aylarında yapılan tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini Ordu’da bir devlet hastanesinde çalışan 105 hemşire oluşturmuştur. Araştırma verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ)”, ”Genel Sağlık Anketi (GSA)” kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizlerde ki-kare testi, t testi, korelasyon testleri kullanılmıştır.

BULGULAR: Hemşirelerin %70.9’unun uyku kalitesinin düşük olduğu ve %52.9’unun ruhsal sorunu olduğu belirlendi. Ruhsal sağlık durumu (GSA puanı) ile uyku kalitesi (PUKİ puanı) arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulundu (r=0.524, p<0.001). Uyku kalitesinin eğitim düzeyi (r=0.211, p<0.05), çalışma yılı (r=0.458, p<0.01), nöbetten sonra yorgun hissetme (r=0.467, p<0.01) ve hasta sayısı (r=0.211, p<0.01) ile arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı ilişki bulundu. Ruh sağlığı durumunun (GSA) çalışma saati (r=0.393, p<0.01), sosyal yaşantıyı bozması (r=0.302, p<0.01), evlilik düzenini bozması (r=0.225, p<0.01), çocukların bakım düzenini bozması (r=0.255, p<0.01) ile arasında da pozitif yönde zayıf düzeyde anlamlı ilişki olduğu bulundu. SONUÇ: Hemşirelerin büyük kısmının uyku kalitesinin kötü olduğu saptandı. Hemşirelerin uyku kalitesi arttıkça, ruh sağlığının (GSA ortalamasına göre) iyileştiği bulundu. Eğitim düzeyi, çalışma yılı, hemşire başına düşen hasta sayısı, haftalık çalışma saati ile uyku kalitesi düzeyi arasında ilişki olduğu bulundu. Nevin Günaydın Ordu Üniversitesi sağlık Yüksekokulu Ayrıca; Yapılan bir araştırmada hemşirelerin yüzde 49'unun gece başına ortalama 7 saatten az uyuduğu ve genel ortalamanın  6,6 saat olduğunu gösterdi. Hemşirelerin yüzde 31'inde kronik uykusuzluk ile uyumlu semptomlar,% 4.5'inde ise aşırı gündüz uykulu olma hali saptandı. Hemşirelerin yüzde 27’sinin uyumak için ilaç kullandığı tespit edilen araştırmada, yüzde 13'ünün ise uyanık kalmak için ilaç kullandığını tespit edildi.  Bin 165 hemşirenin anketiyle yapılan araştırma sonuçlarına göre hemşirelerin yaklaşık yüzde 18.5'inin de obstrüktif uyku apnesi için orta şiddetli bir risk taşıdığı belirlendi.  Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi, yetişkinlerin optimal olarak gece 7 veya daha fazla saat uyumasını öneriyor.  ABD hastanelerinde her yıl tıbbi hatalar nedeniyle yaklaşık 100 bin ölüm olduğu tahmin ediliyor ve uyku yoksunluğu ve uyku bozuklukları bu riske önemli katkı sağlıyor

kaynak: saglikpersoneli.com.tr/23.03.2019