SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU YÜRÜTME VE KONGRE DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI SONUÇLARI

  27.11.2016   781 okunma   

20 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da yapılan toplantıda aşağıdaki konular görüşülerek karara bağlanmıştır.

1.      Sağlık hizmetinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında görev alan uzmanlık alanlarının (işgüvenliği uzmanı, işyeri hekimi vd) sağlık hizmetine özgü tehlike ve risk değerlendirmesi açısından daha detaylı bilgilendirilmesine yönelik eğitim düzenlenmesinin yararlı olacağı ve buna özgü bir alt çalışma grubunun oluşturulmasına.

2.      Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin giderek arttığı gerçeğinden hareketle şiddet konusunun geçmişte yapılan çalışmalarda göz önünde tutularak yeniden değerlendirilmesi yönünde bir çalıştay yapılmasına, gerektiğinde bir alt çalışma grubu oluşturulmasına.

3.      Sağlık çalışanlarının ülkemizde uygulanan olumsuz çalışma koşulları gereği ya da sağlık çalışanının isteyerek ya da istemeyerek insani ve yasal çalışma sürelerinin dışında ki çalışmalarının yol açtığı olumsuzlukları ortaya koyan, sistemi irdeleyen bir rapor oluşturmasına, konuyla ilgili gerektiğinde alt çalışma grubu kurulmasına.

4.      Kongre sonrası İstanbul’da “Sağlık Hizmetinde Yer Alan Laboratuvar ve Görüntüleme Merkezlerinde Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği” konulu sempozyum için çalışma ve duyuruların yapılmasına.

5.      Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı psiko-sosyal riskler sonucu ortaya çıkan sorunlara yönelik başta tükenmişlik sendromu olmak üzere konunun araştırılmasına, bununla ilgili anket ya da rapor oluşturulmasına.

6.      Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresinin 21 – 22 Ekim 2017 tarihinde Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında yapılmasına ve aşağıdaki konu ve hususlara uyulmasına.a.    Kongre başkanlığının Türk Dişhekimleri Birliği tarafından yürütülmesine

b.    Kongre genel koordinatörlüğünün Hasan Oğan, kongre sekreterliğinin ise Özlem Azap ve Birsen Seyhan tarafından yürütülmesine

c.    Kongrede her iki günde de sözlü bildirilere ilişkin oturumlara yer verilmesine ve sözlü-yazılı bildiri ve posterlerin genel olarak aşağıdaki konuları içermesinin tercih edilmesine

—  Sağlık çalışanlarının enfeksiyon hastalıkları ve riskleri

—  Sağlık çalışanlarının ergonomik riskleri ve KİS hastalıkları

—  Sağlık çalışanlarının mesleki akciğer hastalıkları

—  Sağlık çalışanlarının iş kazaları

—  Sağlık çalışanlarının farklı mesleki riskleri (deri, sindirim sistemi, kanserler vb)

—  Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve mobbing

—  Sağlık çalışanlarının psikososyal sorunları ve tükenmişlik

—  Olağan dışı durumlarda ve çatışma bölgelerinde sağlık çalışanlarının yaşam hakkı, özgül sağlık sorunları

—  Özel sektörde (kamudan farklı yönleriyle) sağlık çalışanlarının sağlık sorunları

—  İş sağlığı ve güvenliği birimlerinin işleyişi, sorunlar

—  Tıp ve diğer sağlık hizmetleri eğitimi sürecinde stajyer öğrencilerin karşılaştıkları sağlık sorunları

d.    Kongrede yer alacak konular açısından aşağıdaki başlıklar çerçevesinde çalışmaların yürütülmesine, oturumların organize edilmesine:

—  Türkiye’de sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki yeni gelişmeler

—  Dişhekimliğine özgü mesleki tehlike-riskler ve silikozis

—  Taşeronluk sistemi içerisinde çalışan işçilerin çalışma koşulları ve sorunları

—  Sağlık hizmetinde yer alan tekniker ve teknisyenlerin çalışma koşulları ve sorunları

—  Sağlık çalışanları ve her yönüyle tüberküloz hastalığı

—  Yeni tedavi yöntemleri sonucu ortaya çıkan risklerin (nanoteknoloji, kemoterapik ilaç hazırlanışı vd) değerlendirilmesi

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Grubu